हामी २०१ 2015 पछि विश्वलाई बढाउन मद्दत गर्दछौं

 <p>Wear Plate(21)</p>

प्लेट लगाउनुहोस् (२१)

MAO2250 / १00०० SCAZ-400W-147 14mm 16
MAO3000 / 2000 SCAZ-400W-147 14mm 16

 <p>Wear Plate(22)</p>

प्लेट लगाउनुहोस् (२२)

MAO2250 / १00०० SCAZ-400W-148 14mm 4
MAO3000 / 2000 SCAZ-400W-148 14mm 4

 <p>Wear Plate(23)</p>

प्लेट लगाउनुहोस् (२))

MAO2250 / १00०० SCAZ-400W-149 14mm 4
MAO3000 / 2000 SCAZ-400W-149 14mm 4

 <p>Wear Plate(24)</p>

प्लेट लगाउनुहोस् (२))

MAO2250 / १00०० SCAZ-400W-150 14mm 4
MAO3000 / 2000 SCAZ-400W-150 14mm 4

 <p>Wear Plate(25)</p>

प्लेट लगाउनुहोस् (२))

MAO2250 / १00०० SCAZ-400W-151 14mm 4
MAO3000 / 2000 SCAZ-400W-151 14mm 4

 <p>Roundlet Of Half Wear Plate(1)</p>

आधा पोशाक प्लेटको राउन्डलेट (१)

MAO2250 / १00०० SCAZ-600W-152 14mm 8
MAO3000 / 2000 SCAZ-600W-152 14mm 8
MAO4500 / 3000 SCAZ-600W-152 14mm 8
MAO6000 / 4500 SCAZ-600W-152 14mm 8

 <p>Roundlet Of Half Wear Plate(2)</p>

आधा पोशाक प्लेटको राउन्डलेट (२)

MAO2250 / १00०० SCAZ-600W-153 14mm 8
MAO3000 / 2000 SCAZ-600W-153 14mm 8
MAO4500 / 3000 SCAZ-600W-153 14mm 8
MAO6000 / 4500 SCAZ-600W-153 14 8

 <p>Screw</p>

पेच

MAO2250 / १00०० M12 * 40 वा M12 * 35 104
MAO3000 / 2000 M12 * 40 वा M12 * 35 104
MAO4500 / 3000 M12 * 40 वा M12 * 35 128
MAO6000 / 4500 M12 * 40 वा M12 * 35 128
MSO2250 / १00०० M12 * 40 वा M12 * 35 64
MSO2000 / 1000 र 1.25 M12 * 40 वा M12 * 35 64
MEO2000 / 1000 M12 * 40

 <p>Wear Plate</p>

प्लेट लगाउनुहोस्

MAO2250 / १00०० SCAZ-900-146 16mm 24
MAO3000 / 2000 SCAZ-900-146 16mm 32
MAO4500 / 3000 SCAZ-900-146 16mm 40
MAO6000 / 4500 SCAZ-900-146 16 48
MSO2250 / १00०० SCAZ-900-146 16mm 32
MSO2000 / 1000 र 1.25 SCAZ-900-146 16mm 28
MEO2000 / 1000 SCAZ-900-146 16mm

 <p>Cast Iron Tiles</p>

कास्ट आयरन टाइलहरू

MAO2250 / १00०० SCAZ-900-144 (HCR) १mm मिमी 56
MAO3000 / 2000 SCAZ-900-144 (HCR) १mm मिमी 84
MAO4500 / 3000 SCAZ-900-144 (HCR) १mm मिमी 32
MAO6000 / 4500 SCAZ-900-144 (HCR) 16 32
MSO2250 / १00०० SCAZ-900-144 (HCR) १mm मिमी 24
MSO2000 / 1000 र 1.25 SCAZ-900-144 (HCR) १mm मिमी 24
MEO2000 / 1000 SCAZ-900-144 (HCR) १mm मिमी

 <p>Cast Iron Tiles</p>

कास्ट आयरन टाइलहरू

MAO2250 / १00०० SCAZ-900-145 (HCR) १mm मिमी 28
MAO3000 / 2000 SCAZ-900-145 (HCR) १mm मिमी 28
MAO4500 / 3000 SCAZ-900-145 (HCR) १mm मिमी 128
MAO6000 / 4500 SCAZ-900-145 (HCR) १। 160
MSO2250 / १00०० SCAZ-900-145 (HCR) १mm मिमी 72
MSO2000 / 1000 र 1.25 SCAZ-900-145 (HCR) १mm मिमी 60
MEO2000 / 1000 SCAZ-900-145 (HCR) १mm मिमी

 <p>Screw</p>

पेच

MAO2250 / १00०० M12 * 40 108
MAO3000 / 2000 M12 * 40 144
MAO4500 / 3000 M12 * 40 वा M12 * 35 200
MAO6000 / 4500 M12 * 40 वा M12 * 35 240
MSO2250 / १00०० M12 * 40 128
MSO2000 / 1000 र 1.25 M12 * 40 112
MEO2000 / 1000 M12 * 40

 <p>Blade</p>

ब्लेड

MAO2250 / १00०० SCAZ-400-175 (छ) 6
MAO3000 / 2000 SCAZ-400-175 (छ) 8
MAO4500 / 3000 SCAZ-500-175 (छ) 10
MAO6000 / 4500 SCAZ-500-175 (छ) 14

 <p>Left Blade</p>

बाँया ब्लेड

MAO2250 / १00०० SCAZ-400-177 (छ) 4
MAO3000 / 2000 SCAZ-400-177 (छ) 4
MAO4500 / 3000 SCAZ-500-177 (छ) 4
MAO6000 / 4500 SCAZ-500-177 (छ) 4

 <p>Right Blade</p>

दायाँ ब्लेड

MAO2250 / १00०० SCAZ-400-176 (छ) 2
MAO3000 / 2000 SCAZ-400-176 (छ) 2
MAO4500 / 3000 SCAZ-500-176 (छ) 2
MAO6000 / 4500 SCAZ-500-176 (छ) 2

 <p>Blade</p>

ब्लेड

MAO2250 / १00०० SCAZ-600-178L (छ) 4
MAO3000 / 2000 SCAZ-600-178L (छ) 4
MAO4500 / 3000 SCAZ-600-178L (छ) 4
MAO6000 / 4500 SCAZ-600-178L (छ) 4

 <p>Blade</p>

ब्लेड

MAO2250 / १00०० SCAZ-600-178R (छ) 2
MAO3000 / 2000 SCAZ-600-178R (छ) 2
MAO4500 / 3000 SCAZ-600-178R (छ) 2
MAO6000 / 4500 SCAZ-600-178R (छ) 2

 <p>Blade</p>

ब्लेड

MAO2250 / १00०० SCAZ-400-175-8 6
MAO3000 / 2000 SCAZ-400-175-8 8
MAO4500 / 3000 SCAZ-500-175-8 10

 <p>Left Blade</p>

बाँया ब्लेड

MAO2250 / १00०० SCAZ-400-177-91 4
MAO3000 / 2000 SCAZ-400-177-91 4
MAO4500 / 3000 SCAZ-500-177-91 4

 <p>Right Arm</p>

दाहिने हात

MAO2250 / १00०० SCAZ-400-176-41 2
MAO3000 / 2000 SCAZ-400-176-41 2
MAO4500 / 3000 SCAZ-500-176-41 2

 <p>Arm</p>

आर्म

MAO2250 / १00०० SCAZ-400-174 (छ) 6
MAO3000 / 2000 SCAZ-400-174 (छ) 8
MAO4500 / 3000 SCAZ-500-174 (छ) 10
MAO6000 / 4500 SCAZ-500-174 (छ) 14
MSO2250 / १00०० SCAZ-230-174 10
MSO2000 / 1000 र 1.25 SCAZ-230-174 8
MEO2000 / 1000 SCAZ-230-174

 <p>Left Arm</p>

बाँया हात

MAO2250 / १00०० SCAZ-400-173 (छ) 4
MAO3000 / 2000 SCAZ-400-173 (छ) 4
MAO4500 / 3000 SCAZ-500-173 (छ) 4
MAO6000 / 4500 SCAZ-500-173 (छ) 4
MSO2250 / १00०० SCAZ-230-173 2
MSO2000 / 1000 र 1.25 SCAZ-230-174 8
MEO2000 / 1000 SCAZ-230-173

 <p>Right Arm</p>

दाहिने हात

MAO2250 / १00०० SCAZ-400-172 (छ) 2
MAO3000 / 2000 SCAZ-400-172 (छ) 2
MAO4500 / 3000 SCAZ-500-172 (छ) 2
MAO6000 / 4500 SCAZ-500-172 (छ) 2
MSO2250 / १00०० SCAZ-230-172 2
MSO2000 / 1000 र 1.25 SCAZ-230-172 2
MEO2000 / 1000 SCAZ-230-172

 <p>Alloy Middle Stirring Arm A20</p>

मिश्र धातु मध्य उत्प्रेरणा आर्म A20

MAO2250 / १00०० SCAZ-400-174-91 6
MAO3000 / 2000 SCAZ-400-174-91 8
MAO4500 / 3000 SCAZ-500-176-91 10

 <p>Spacer</p>

स्पेसर

MAO2250 / १00०० SCAZ-400-183 (छ) 42 मिमी 4
MAO2250 / १00०० SCAZ-400-184 (छ) 82mm 6
MAO3000 / 2000 SCAZ-400-183 (छ) 42 मिमी 4
MAO3000 / 2000 SCAZ-400-184 (छ) 82mm 8
MSO2250 / १00०० SCAZ-230-184 12
MSO2000 / 1000 र 1.25 SCAZ-230-184 10
MEO2000 / 1000 SCAZ-230-184

 <p>Bolted Spacer</p>

बोल्ट स्पेसर

MAO2250 / १00०० SCAZ-400-185 (छ) 42 मिमी 4
MAO3000 / 2000 SCAZ-400-185 (छ) 42 मिमी 4

 <p>Steel Plate</p>

इस्पात प्लेट

MAO2250 / १00०० SCAJ-600-180-3 6
MAO3000 / 2000 SCAJ-600-180-3 6
MAO4500 / 3000 SCAJ-600-180-3 6

 <p>Screw(square Head)</p>

स्क्रू (वर्ग हेड)

MAO2250 / १00०० M20 * 105 12
MAO3000 / 2000 M20 * 105 16
MAO4500 / 3000 M20 * 105 20
MAO6000 / 4500 M20 * 105 20
MSO2250 / १00०० M20 * 105 20
MSO2000 / 1000 र 1.25 M20 * 105 16
MEO2000 / 1000 M20 * 105

 <p>Crew(square Head)</p>

चालक दल (वर्ग हेड)

MAO2250 / १00०० M20 *।। 24
MAO3000 / 2000 M20 *।। 24
MAO4500 / 3000 M20 *।। 24
MAO6000 / 4500 M20 *।। 24
MSO2250 / १00०० M20 *।। 16
MSO2000 / 1000 र 1.25 M20 *।। 16
MEO2000 / 1000 M20 *।।

मोटर पक्ष स्पेयर पार्ट्स

 <p>O Ring</p>

हे रिंग

MAO2250 / १00०० SCAJ-500-232 / SCAB-500-233 / 239 2
MAO3000 / 2000 SCAJ-500-232 / SCAB-500-233 / 239 2
MAO4500 / 3000 SCAJ-500-232 / SCAB-500-233 / 239 2
MSO2250 / १00०० SCAB-015Q-232/233/239 2
MSO2000 / 1000 र 1.25 SCAB-015Q-232/233/239 2
MEO2000 / 1000 SCAB-015Q-232/233/239 1

 <p>Yellow Seal</p>

पहेंलो छाप

MAO2250 / १00०० SCAB-900-693L / SCAB-900-693R 2
MAO3000 / 2000 SCAB-900-693L / SCAB-900-693R 2
MAO4500 / 3000 SCAB-900-693L / SCAB-900-693R 2
MAO6000 / 4500 SCAB-040-693L / SCAB-040-693R 2
MSO2250 / १00०० SCAB-015Q-693L / R 2
MSO2000 / 1000 र 1.25 SCAB-015Q-693L / R 2
MEO2000 / 1000 SCAB-015Q-693 1

 <p>Blue Seal</p>

निलो सील

MAO2250 / १00०० SCAB-600-230 2
MAO3000 / 2000 SCAB-600-230 2
MAO4500 / 3000 SCAB-600-230 2
MAO6000 / 4500 SCAB-600-230 2
MSO2250 / १00०० SCAB-230-230 2
MSO2000 / 1000 र 1.25 SCAB-230-230 2
MEO2000 / 1000 SCAB-230-230 1

 <p>Seal(1)</p>

सिल (१)

MAO2250 / १00०० SCAB-500-234 2
MAO3000 / 2000 SCAB-500-234 2
MAO4500 / 3000 SCAB-500-234 2
MAO6000 / 4500 SCAB-040-234 2
MSO2250 / १00०० SCAB-015Q-234 2
MSO2000 / 1000 र 1.25 SCAB-015Q-234 2
MEO2000 / 1000 SCAB-230-234 1

 <p>Seal(2)</p>

सिल (२)

MAO2250 / १00०० SCAB-500-235 2
MAO3000 / 2000 SCAB-500-235 2
MAO4500 / 3000 SCAB-500-235 2
MAO6000 / 4500 SCAB-400-235 2
MSO2250 / १00०० SCAB-015Q-235 2
MSO2000 / 1000 र 1.25 SCAB-015Q-235 2

 <p>Seal(3)</p>

सिल ())

MAO2250 / १00०० SCAB-500-236 2
MAO3000 / 2000 SCAB-500-236 2
MAO4500 / 3000 SCAB-500-236 2
MAO6000 / 4500 SCAB-040-235 2
MSO2250 / १00०० SCAB-015Q-236 2
MSO2000 / 1000 र 1.25 SCAB-015Q-236 2

 <p>Cover</p>

कभर

MAO2250 / १00०० SCAJ-600-315 2
MAO3000 / 2000 SCAJ-600-315 2
MAO4500 / 3000 SCAJ-600-315 2
MAO6000 / 4500 SCAJ-600-315 2
MSO2250 / १00०० SCAB-015Q-315-1 2
MSO2000 / 1000 र 1.25 SCAB-015Q-315-1 2
MEO2000 / 1000 SCAB-230-315-1

 <p>Sealing Cover</p>

कभर सील

MAO2250 / १00०० SCAJ-500-316-5 2
MAO3000 / 2000 SCAJ-500-316-5 2
MAO4500 / 3000 SCAJ-500-316-5 2
MAO6000 / 4500 SCAJ-040-316-1 2

 <p>Press-slice</p>

प्रेस-स्लाइस

MAO2250 / १00०० SCAJ-600-317 2
MAO3000 / 2000 SCAJ-600-317 2
MAO4500 / 3000 SCAJ-600-317 2

 <p>Dustpoof Ring</p>

डस्टपोफ रिंग

MAO2250 / १00०० SCAJ-600-318 2
MAO3000 / 2000 SCAJ-600-318 2
MAO4500 / 3000 SCAJ-600-318 2
MAO6000 / 4500 SCAJ-040-318 2

 <p>Protection(a)</p>

संरक्षण (क)

MAO2250 / १00०० SCAJ-600-243-8 2
MAO3000 / 2000 SCAJ-600-243-8 2
MAO4500 / 3000 SCAJ-600-243-5 2
MAO6000 / 4500 SCAJ-040-243 2
MSO2250 / १00०० SCAJ-015Q-243 2
MSO2000 / 1000 र 1.25 SCAJ-015Q-243 2
MEO2000 / 1000 SCAJ-230-243

 <p>Protection(b)</p>

संरक्षण (ख)

MAO2250 / १00०० SCAJ-020-244-8 2
MAO3000 / 2000 SCAJ-020-244-8 2
MAO4500 / 3000 SCAJ-500-244-5 2
MAO6000 / 4500 SCAJ-040-244 (छ) 2
MSO2250 / १00०० SCAJ-015Q-244 2
MSO2000 / 1000 र 1.25 SCAJ-015Q-244 2
MEO2000 / 1000 SCAJ-230-244

 <p>Protection(b)</p>

संरक्षण (ख)

MAO2250 / १00०० SCAZ-015-720 2
MAO3000 / 2000 SCAZ-015-720 2
MAO4500 / 3000 SCAZ-030-720 2

 <p>Steel bush(2)</p>

इस्पात झाडी (२)

MAO2250 / १00०० SCAJ-500-362 2
MAO3000 / 2000 SCAJ-400-362 2
MAO4500 / 3000 SCAJ-500-362 2
MAO6000 / 4500 SCAJ-040-362 2
MSO2250 / १00०० SCAJ-015Q-362 2
MSO2000 / 1000 र 1.25 SCAJ-015Q-362 2
MEO2000 / 1000 SCAJ-230-362

 <p>Steel Bush(1)</p>

इस्पात बुश (१)

MAO2250 / १00०० SCAJ-400-362-1 2
MAO3000 / 2000 SCAJ-400-362-1 2
MAO4500 / 3000 SCAJ-500-362-1 2
MAO6000 / 4500 SCAJ-040-362-1 2

 <p>Bearing</p>

असर

MAO2250 / १00०० SCAB-500-231 2
MAO3000 / 2000 SCAB-500-231 2
MAO4500 / 3000 SCAB-500-231 2

 <p>Cover(2)</p>

कभर (२)

MAO2250 / १00०० SCAZ-600-159 2
MAO3000 / 2000 SCAZ-600-159 2
MAO4500 / 3000 SCAZ-600-159 2
MSO2250 / १00०० SCAZ-230-159 2
MSO2000 / 1000 र 1.25 SCAZ-015Q-159 2
MEO2000 / 1000 SCAZ-230-159

 <p>Cover(3)</p>

कभर ())

MAO2250 / १00०० SCAZ-600-160 2
MAO3000 / 2000 SCAZ-600-160 2
MAO4500 / 3000 SCAZ-600-160 2

 <p>Support(1)</p>

समर्थन (१)

MAO2250 / १00०० SCAZ-600Y-156 2
MAO3000 / 2000 SCAZ-600Y-156 2
MAO4500 / 3000 SCAZ-600Y-156 2
MSO2250 / १00०० SCAZ-230-156 2
MSO2000 / 1000 र 1.25 SCAZ-230-156 2
MEO2000 / 1000 SCAZ-230-156

 <p>Support(1)</p>

समर्थन (१)

MAO2250 / १00०० SCAZ-600-156 2
MAO3000 / 2000 SCAZ-600-156 2
MAO4500 / 3000 SCAZ-600-156 2
MSO2250 / १00०० SCAZ-230-157 2
MSO2000 / 1000 र 1.25 SCAZ-230-157 2
MEO2000 / 1000 SCAZ-230-157

 <p>Supp Or T(2)</p>

सप वा टी (२)

MAO2250 / १00०० SCAZ-600-157 2
MAO3000 / 2000 SCAZ-600-157 2
MAO4500 / 3000 SCAZ-600-157 2

विपरीत मोट वा साइड स्पेयर पार्ट्स

 <p>Sealing Mounting Ring</p>

सिलिंग माउन्टिing

MAO2250 / १00०० SCAJ-400-232 / SCAB-400-233 / 239 2
MAO3000 / 2000 SCAJ-400-232 / SCAB-400-233 / 239 2
MAO4500 / 3000 SCAJ-500-232 / SCAB-500-233 / 239 2
MAO6000 / 4500 SCAJ-500-232 / SCAB-500-233 / 239 2

 <p>Yellow Seal</p>

पहेंलो छाप

MAO2250 / १00०० SCAB-900-693L / SCAB-900-693R 2
MAO3000 / 2000 SCAB-900-693L / SCAB-900-693R 2
MAO4500 / 3000 SCAB-900-693L / SCAB-900-693R 2
MAO6000 / 4500 SCAB-600-230 2

 <p>Blue Seal</p>

निलो सील

MAO2250 / १00०० SCAB-600-230 2
MAO3000 / 2000 SCAB-600-230 2
MAO4500 / 3000 SCAB-600-230 2
MAO6000 / 4500 SCAB-600-230 2

 <p>Seal(1)</p>

सिल (१)

MAO2250 / १00०० SCAB-400-234 4
MAO3000 / 2000 SCAB-400-234 2
MAO4500 / 3000 SCAB-500-234 2
MAO6000 / 4500 SCAB-500-234 2

 <p>Seal(2)</p>

सिल (२)

MAO2250 / १00०० SCAB-400-235 2
MAO3000 / 2000 SCAB-400-235 2
MAO4500 / 3000 SCAB-500-235 2
MAO6000 / 4500 SCAB-500-235 2

 <p>Cover</p>

कभर

MAO2250 / १00०० SCAJ-600-315 2
MAO3000 / 2000 SCAJ-600-315 2
MAO4500 / 3000 SCAJ-600-315 2
MAO6000 / 4500 SCAJ-600-315 2

 <p>Sealing Cover</p>

कभर सील

MAO2250 / १00०० SCAJ-500-316-5 2
MAO3000 / 2000 SCAJ-500-316-5 2
MAO4500 / 3000 SCAJ-500-316-5 2
MAO6000 / 4500 SCAJ-600-316-1 2

 <p>Press-slice</p>

प्रेस-स्लाइस

MAO2250 / १00०० SCAJ-600-317 2
MAO3000 / 2000 SCAJ-600-317 2
MAO4500 / 3000 SCAJ-600-317 2
MAO6000 / 4500 SCAJ-600-317 2

 <p>Dustpoof Ring</p>

डस्टपोफ रिंग

MAO2250 / १00०० SCAJ-600-318 2
MAO3000 / 2000 SCAJ-600-318 2
MAO4500 / 3000 SCAJ-600-318 2
MAO6000 / 4500 SCAJ-600-318 2

 <p>Protection Ring(a)</p>

संरक्षण घण्टी (a)

MAO2250 / १00०० SCAJ-600-243-8 2
MAO3000 / 2000 SCAJ-600-243-8 2
MAO4500 / 3000 SCAJ-600-243-8 2
MAO6000 / 4500 SCAJ-600-243-1 2

 <p>Protection Ring(b)</p>

संरक्षण रिing (b)

MAO2250 / १00०० SCAJ-020-244-8 2
MAO3000 / 2000 SCAJ-020-244-8 2
MAO4500 / 3000 SCAJ-500-244-8 2
MAO6000 / 4500 SCAJ-500-244 (छ) 2

 <p>Protection Ring(b)</p>

संरक्षण रिing (b)

MAO2250 / १00०० 243 2
MAO3000 / 2000 SCAZ-015-720 2
MAO4500 / 3000 SCAZ-030-720 2

 <p>Steel Bush2</p>

इस्पात बुश २

MAO2250 / १00०० SCAJ-400-362 2
MAO3000 / 2000 SCAJ-400-362 2
MAO4500 / 3000 SCAJ-500-362 2
MAO6000 / 4500 SCAJ-500-362 2

 <p>Steel Bush1</p>

इस्पात बुश १

MAO2250 / १00०० SCAJ-400-362-1 2
MAO3000 / 2000 SCAJ-400-362-1 2
MAO4500 / 3000 SCAJ-500-362-1 2
MAO6000 / 4500 SCAJ-040-362 2

 <p>Bearing</p>

असर

MAO2250 / १00०० SCAB-400-231 2
MAO3000 / 2000 SCAB-400-231 2
MAO4500 / 3000 SCAB-500-231 2
MSO2250 / १00०० SCAB-230-231 2
MSO2000 / 1000 र 1.25 SCAB-230-231 2
MEO2000 / 1000 SCAB-230-231

 <p>Ringed Nut</p>

रिin्न्ड नट

MAO2250 / १00०० M100 2
MAO3000 / 2000 M100 2
MAO4500 / 3000 M110 * 2 & 10110 2
MSO2250 / १00०० SCAB-230-ZDQ03 / SCAB-230-YLM03 2
MSO2000 / 1000 र 1.25 SCAB-230-ZDQ03 / SCAB-230-YLM03 2
MEO2000 / 1000 SCAB-230-ZDQ03 / SCAB-230-YLM03

 <p>Cover(1)</p>

कभर (१)

MAO2250 / १00०० SCAZ-020Y-158-8 2
MAO3000 / 2000 SCAZ-020Y-158-8 2
MAO4500 / 3000 SCAZ-020Y-158-8 2
MSO2250 / १00०० SCAZ-230-158 2
MSO2000 / 1000 र 1.25 SCAZ-230-158 2
MEO2000 / 1000 SCAZ-230-158

 <p>Cover(2)</p>

कभर (२)

MAO2250 / १00०० SCAZ-600-159 2
MAO3000 / 2000 SCAZ-600-159 2
MAO4500 / 3000 SCAZ-600-159 2
MSO2250 / १00०० SCAZ-230-159 2
MSO2000 / 1000 र 1.25 SCAZ-230-159 2
MEO2000 / 1000 SCAZ-230-159

 <p>Support(1)</p>

समर्थन (१)

MAO2250 / १00०० SCAZ-600-156 2
MAO3000 / 2000 SCAZ-600-156 2
MAO4500 / 3000 SCAZ-600-156 2
MSO2250 / १00०० SCAZ-230-156 2
MSO2000 / 1000 र 1.25 SCAZ-230-156 2
MEO2000 / 1000 SCAZ-230-156

 <p>Support(2)</p>

समर्थन (२)

MAO2250 / १00०० SCAZ-400-157 2
MAO3000 / 2000 SCAZ-400-157 2
MAO4500 / 3000 SCAZ-600-157 2
MSO2250 / १00०० SCAZ-230-157 2
MSO2000 / 1000 र 1.25 SCAZ-230-157 2
MEO2000 / 1000 SCAZ-230-157

अन्य स्पेयर पार्ट्स

 <p>Universal Joint</p>

युनिभर्सल संयुक्त

MAO2250 / १00०० SCAB-700-246 1
MAO3000 / 2000 SCAB-320-246 1
MAO4500 / 3000 SCAB-700-246 1
MSO2250 / १00०० SCAB-220-246 1
MSO2000 / 1000 र 1.25 SCAB-010-246 1
MEO2000 / 1000 SCAB-220-246

 <p>Belt</p>

बेल्ट

MAO2250 / १00०० SCAB-015Y-305 6
MAO3000 / 2000 SCAB-020Y-305 8
MAO4500 / 3000 SCAB-220-305 8
MSO2250 / १00०० SCAB-220-246 1
MSO2000 / 1000 र 1.25 SCAB-010Y-305 6
MEO2000 / 1000 SCAB-220EY-305

 <p>Reduction Gear</p>

कटौती गियर

MAO2250 / १00०० SCAB-015Y-245L 1
MAO3000 / 2000 SCAB-020Y-245L 1
MAO4500 / 3000 SCAB-030Y-245L 1
MSO2250 / १00०० SCAB-440-245-4 2
MSO2000 / 1000 र 1.25 SCAB-440-245-4 2
MEO2000 / 1000 SCAB-440-245-4

 <p>Reduction Gear</p>

कटौती गियर

MAO2250 / १00०० SCAB-015Y-245R 1
MAO3000 / 2000 SCAB-020Y-245R 1
MAO4500 / 3000 SCAB-030Y-245R 1

 <p>Electric Motor</p>

विद्युतीय मोटर

MAO2250 / १00०० SCLZ-015-737 2
MAO3000 / 2000 SCLZ-020-737 2
MAO4500 / 3000 SCLZ-030-249 2
MSO2250 / १00०० SCLB-015Q-249 2
MSO2000 / 1000 र 1.25 SCLB-010-249 2
MEO2000 / 1000 SCLB-200-249

 <p>Gate-wear Plate</p>

गेट लगाउने प्लेट

MAO2250 / १00०० SCLJ-600-542 4
MAO3000 / 2000 SCLJ-600-542 5
MAO4500 / 3000 SCLJ-600-542 7
MAO6000 / 4500 SCLJ-600-542 7
MSO2250 / १00०० SCLJ-230-542 5
MSO2000 / 1000 र 1.25 SCLJ-230-542 4
MEO2000 / 1000 SCLJ-230-542

 <p>Screw</p>

पेच

MAO2250 / १00०० SCLB-900-CNL01 8
MAO3000 / 2000 SCLB-900-CNL01 10
MAO4500 / 3000 SCLB-900-CNL01 14
MAO6000 / 4500 SCLB-900-CNL01 14

 <p>Door Seal(straight)</p>

ढोका सिल (सिधा)

MAO2250 / १00०० SCLB-900-123 6
MAO3000 / 2000 SCLB-900-123 8
MAO4500 / 3000 SCLJ-900-123 10
MAO6000 / 4500 SCLJ-900-123 10
MSO2250 / १00०० SCLB-900-123 8
MSO2000 / 1000 र 1.25 SCLB-900-123 7
MEO2000 / 1000 SCLB-900-123

 <p>Door Seal(arc)</p>

ढोका सील (चाप)

MAO2250 / १00०० SCLB-600-122 2
MAO3000 / 2000 SCLB-600-122 2
MAO4500 / 3000 SCLJ-600-122 2
MAO6000 / 4500 SCLJ-600-122 2
MSO2250 / १00०० SCLJ-230-122L / R 2
MSO2000 / 1000 र 1.25 SCLJ-230-122L / R 2
MEO2000 / 1000 SCLJ-230-122L / R

 <p>Limit Switch</p>

सीमित स्विच

MAO2250 / १00०० SCAB-900-287-1 3
MAO3000 / 2000 SCAB-900-287-2 3
MAO4500 / 3000 SCAB-900-287-2 3
MSO2250 / १00०० SCAB-900-287-2 3
MSO2000 / 1000 र 1.25 SCAB-900-287-2 3
MEO2000 / 1000 SCAB-900-287-2

 <p>Shaft Coupling</p>

शाफ्ट कपलिंग

MAO2250 / १00०० SCAJ-020-166 2
MAO3000 / 2000 SCAJ-020-166 2
MAO4500 / 3000 SCAJ-030-166 2

 <p>Shaft</p>

शाफ्ट

MAO2250 / १00०० SCAJ-015Y-161 2
MAO3000 / 2000 SCAJ-020Y-161 2
MAO4500 / 3000 SCAJ-030Y-161 2
MSO2250 / १00०० SCAJ-015QY-161 2
MSO2000 / 1000 र 1.25 SCAJ-200Y-161 2
MEO2000 / 1000 SCAJ-220EY-161

 <p>Retaining Ring</p>

रिing्ग राख्दै

MAO2250 / १00०० Φ120 2
MAO3000 / 2000 Φ120 2

 <p>Lubrication Pump</p>

लुब्रिकेशन पम्प

MAO2250 / १00०० SCAB-900-723 1
MAO3000 / 2000 SCAB-900-723 1
MAO4500 / 3000 SCAB-900-723 1
MSO2250 / १00०० SCAB-900-723 1
MSO2000 / 1000 र 1.25 SCAB-900-723 1
MEO2000 / 1000 SCAB-900-723

 <p>Lubrication Pump 302</p>

लुब्रिकेशन पम्प 2०२

MAO2250 / १00०० SCAB-500-248 1
MAO3000 / 2000 SCAB-500-248 1
MAO4500 / 3000 SCAB-500-248 1

 <p>Transaction Parts</p>

लेनदेन पार्ट्स

MAO2250 / १00०० 150602063500 1
MAO3000 / 2000 150602063500 1
MAO4500 / 3000 150602063500 1

 <p>Hydraulic discharge door</p>

हाइड्रोलिक डिस्चार्ज ढोका

MAO2250 / १00०० SCAB-900-251-1 DC24V 1
MAO3000 / 2000 SCAB-900-723 1
MAO4500 / 3000 SCAB-900-723 1
MSO2250 / १00०० SCAB-900-723 1
MSO2000 / 1000 र 1.25 SCAB-900-723 1
MEO2000 / 1000 SCAB-900-723

 <p>Motor for the hydraulic motor</p>

हाइड्रोलिक मोटरको लागि मोटर

MAO2250 / १00०० SCAB-900-625-7 1
MAO3000 / 2000 SCAB-900-723 1
MAO4500 / 3000 SCAB-900-723 1
तपाईंको सन्देश यहाँ लेख्नुहोस् र हामीलाई पठाउनुहोस्